Политика на приватност

Политика на приватност

Со Политиката за заштита на личните податоци се уредува правото на приватност и сигурност на личните податоци кои се цел на обработка. Доколку не се согласувате со условите и одредбите, Ве молиме да не го употребувате сајтот gumigumi.mk.

Собирање и обработка на податоци

При Вашата посета на сајтот gumigumi.mk, не се врши прибирање на лични податоци, освен во случаите кога доброволно ги давате Вашите лични податоци при регистрација на корисник, за извршување на електронски нарачки, анкети наградни игри и слично. Собраните лични податоци се обработуваат согласно законските прописи важечки во Р. Македонија. Заради Ваша поголема безбедност во купувањето, gumigumi.mk не врши наплата преку електронски пат, со тоа Вашите податоци поврзани со Вашата кредитна картица или сметка од банка не се прибираат од наша страна. Плаќањето се прави после извршена монтажа и балансирање или во готово на лицето задолжено за достава на пратките, при самото подигање на пратката.

Користењето на Вашите лични податоци (име и презиме, адресам, телефон, е-маил и сл.) се врши исклучиво заради задовочување на Вашите барања и желби за купување на производи од овој сајт.

Нашите вработени се обврзани да управуваат со Вашите лични податоци како со информации од доверлива природа.

Собраните податоци нема да бидат откриени од нас се додека не сме законски обврзани да ги откриеме.

Сигурност

Вашите податоци грижливо се чуваат од губење, уништување, фалсификување и неовластен пристап.

Поврзување преку социјални мрежи (Facebook)

gumigumi.mk обезбедува регистрација на корисници преку социјални мрежи. Доколку пристапите кон ваква регистрација/најава тогаш најпрвин ќе ви биде побарано логирање на социјалната мрежа а потоа gumigumi.mk автоматски ќе го креира вашиот профил со податоците од социјалната мрежа.

Со личните податоци од социјалните мрежи, се постапува подеднакво како со личните податоци кои се прибираат при регистрација на корисник.

Заштита на личните податоци за деца под 18 години

gumigumi.mk не дозволува користење на сајтот на малолетници. Сајтот е дизајниран со намена да опслужув возрасни лица. Со користење на сајтот изјавивате дека сте возрасно лице со наполнети 18 години.

Контакт

Доколку имате било какви прашања во врска со Политика на приватност, Ве молиме контактирајте не онлајн на е-маил: info@gumigumi.mk