Услови за користење

Услови за користење

Политики и услови за користење на сајтот за електроска трговија

Со самioт пристап на сајтот gumigumi.mk  и со нарачка на производите давате согласност за прифаќање на Политиката и условите на сајтот за електронска трговија.

gumigumi.mk гозадржува правото за промена на овие политики и услови во секое време, а промените ќе бидат истакнати на оваа страница.

Политика за заштита на личните податоци

gumigumi.mk ќе ги користи личните податоци во согласност со Законот за заштита на личните податоци и со други соодветни регулативи на Република Македонија. Нема да ги објави личните податоци пред ниедна трета страна, освен во случаи каде што тоа е дозволено или законски пропишано, со цел да ги искористи своите права или да ги заштити своите интереси или да постапи во согласност со судските наредби или други правни или регулативни потреби. Како лични податоци се сметаат: Име, Презиме, адреса, е-маил адреса и сл. Купувачот гарантира за точноста на внесените податоци. gumigumi.mk не сноси никаква одговорност доколку внесените податоци не се точни.

Користење на сајтот

Со пристапување на сајтот gumigumi.mk, вие сте согласни:

  • Имате над 18 години;
  • Купувањата ќе бидат во согласност на условите дадени во понудата;
  • Оставате точни информации;
  • Користењето на сајтот ќе биде според овие услови, дефинирани во текстовите на сајтот.

Достава на производите

Со правењето на нарачка на гуми, се согласувате да добиете бесплатна монтажа и балансирање за Скопје, или за бесплатна достава на територијата на Р. Македонија.

Со правење на нарачка на други произиводи, се согласувате да се придржувате до условите наведени во различните понуди на производи.

Доставата се прави преку овластени компании, најчесто Карго Експрес.

Плаќањето се врши при подигање на пратката од овластениот доставувач.

Плаќањето, во случај кога има  монтажа и балансирање за гумите, се врши после завршената монтажа и балансирање.

gumigumi.mk го задржува правото за откажување на нарачката поради неможност за испорака на производот!